รายชื่อหลักสูตรสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีการศึกษา 2555 - 2558


ปีการศึกษา 2555

ลำดับ       ชื่อหลักสูตร                           จำนวนนักศึกษา       หมายเหตุ

  1       วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์)   12

ปีการศึกษา 2556

ลำดับ       ชื่อหลักสูตร                           จำนวนนักศึกษา       หมายเหตุ

  1       วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์)   28

ปีการศึกษา 2557

ลำดับ       ชื่อหลักสูตร                           จำนวนนักศึกษา       หมายเหตุ

  1       วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) -

  2       วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)   แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ -


ปีการศึกษา 2558

ลำดับ       ชื่อหลักสูตร                           จำนวนนักศึกษา       หมายเหตุ

  1       วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) -

  2       วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ -

  3       วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร

  4       วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช         -

 


อ่าน : 1128