รายชื่อคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีการศึกษา 2554 – 2557


ปีการศึกษา 2554

ผ่านการอบรมจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย

1.  อาจารย์เรืองฤทธิ์  หาญมนตรี
2.  อาจารย์พรรณนภา  หาญมนตรี


ปีการศึกษา  2555

ผ่านการอบรมจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย

1. อาจารย์ฐิตินันท์  บัวบาน
2. อาจารย์ ส.พญ.กนกวรรณ  กลยนี


ปีการศึกษา 2556

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา
2.  อาจารย์เฉลิมโรจน์  ชัยสิทธิพัฒนา
3.  นายสัญญา  แถมสมดี
4.  นางกิรอัชฌา  แถมสมดี


ปีการศึกษา 2557

(สมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 ท่าน รอการตอบรับจากสมาคม)

 


อ่าน : 1057