1. นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว
2. มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ณ สถานประกอบการที่แน่นอนตรงตามสาขาวิชา
3. ทำงานเต็มเวลา
4. ระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา รวม 16 สัปดาห์
5. มีค่าตอบแทนในอัตราเทียบเท่าหรือมากกว่าที่จ่ายให้กับลูกจ้างรายวันหรือตามความเหมาะสมของสถานประกอบการหรืออาจจ่ายในรูปของการจัดที่พักและอาหาร ในระหว่างการปฏิบัติงาน

 

 


อ่าน : 1018