เพื่อให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสม คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดระบบการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาจะประกอบไปด้วย 2 ภาคการศึกษา ใน 1 ภาคการศึกษาของ สหกิจศึกษามีระยะเวลา 16 สัปดาห์ หรือตามความเหมาะสม

หลักสูตรสหกิจศึกษามีลักษณะดังนี้คือ

    1. การศึกษาสหกิจศึกษาได้ถูกจัดไว้ในรายวิชาสหกิจศึกษาตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด และต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

     2. รายวิชาสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาที่เปิดสอนให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่คณะกำหนด

    3. จัดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อมในภาคการศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยกำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง  เป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีเนื้อหาวิชาตามรายละเอียดดังนี้

     o ให้ความรู้ในเรื่องแนวคิดและความเข้าใจในระบบสหกิจศึกษา
     o ให้ความรู้ในเรื่องทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน
     o ให้ความรู้ในเรื่องการกรอกใบสมัครงานและการเขียนประวัติย่อนักศึกษา
     o ให้ความรู้ในเรื่องการเลือกสถานประกอบการและการเลือกตำแหน่งงาน
     o ให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคการเข้ารับการสัมภาษณ์ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพและการเขียนรายงาน
     o ให้ความรู้ในเรื่องข้อปฏิบัติในระหว่างการปฏิบัติงานและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
     o ให้ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมขององค์กรและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

 

 


อ่าน : 1055