แบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานสหกิจศึกษา

 

1. แบบเสนองานสหกิจศึกษา

Download File Word  / PDF

 
 

2. ใบสมัครงานสหกิจศึกษา

Download File Word  / PDF

 
 

3. แบบแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ

Download File Word  / PDF

 
 

4. แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

Download File Word  / PDF

 
 

5. แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา

Download File Word  / PDF

 
 

6. แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Download File Word  / PDF

 
 

7. แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Download File Word  / PDF

 
 

8. แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน

Download File Word  / PDF

 
 

9. แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

Download File Word  / PDF

 
 

10. แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา

Download File Word  / PDF

 
 

11. แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

Download File Word  / PDF

 
 

12. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

Download File Word  / PDF

 
 

13. แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Download File Word  / PDF

 
 

14. แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน

Download File Word  / PDF